8 MARSU : SOLIDARIEDADE MUNDIAL BA LUTA FETO NIAN

Loron 8 Marsu, hanesan loron sagrada ba movimentu feto nian, laos deit ba ativista feto iha nasaun Timor-leste deit maibe ba ativista sira iha mundu tomak. Maski organizasaun mundiál rekoñese loron importante ida ne’e maibe ita nia maluk feto barak mos seidauk hatene los tamba saida ita liu-liu feto tenke komemora loron ida ne’e? Historia saida mak akontese iha loron 8 Marsu ne’e? Mai ita hatene klean liu-tan!

Iha loron 8 de Marsu, tinan 1851, akontese demontrasaun ida ne’ebe organiza husi traballadores kompaña produsaun hena iha Nova-Yorke, Estadu Unidus de Amerika. Traballadores ne’ebe maoria feto  husu ba kompaña nain atu bele tau matan ba feto nia kondisaun inklui mos hadia kondisaun serbisu. Maski trabalhadores sira hetan reasaun maka’as husi parte polisia maibe la hapara sira nia asaun protesta. Durante tinan 50 resin, traballadores sira husu nafatin sira nia direitu to’o tinan 1908 bainhira  maizemenus 15.000 trabalhadores konsentra iha Nova Yorke hodi halao asaun demontrasaun dame ho lao ain. Iha asaun pasifiku ida ne’e, sira ijiji kompaña nain sira bele hadia sistema serbisu ho hamenus oras serbisu, hasae vensimentu no direitu ba eleisaun.

Liu husi prosesu naruk ida, Iha tinan 1910, feto maluk organiza an hodi bele realiza kongresu feto ba dahuluk iha Kopenhagen, Dinamarka. Iha primeiru kongresu ne’e, idea hodi realiza selebrasaun Loron Feto Internasional hahu mosu, lider sosialista ida husi Alemanha, Clara Zetkin hanesan inspiradora ida ba katak Loron Feto Internasional ne’ebé selebra tinan-tinan hanesan dalan ida atu promove direitu feto nian no bele hanesan dalan hodi aselera feto hetan sira nia direitu ba eleisaun. Kuaze partisipante feto nain 100 husi nasaun hamutuk 17 simu desizaun ida ne’e.

Iha tinan 1911, nasaun Áustria, Alemanha no Suisa hahu aplika rezultadu kongresu Kopenhagen ida ne’e hodi organiza selebrasaun loron feto mundial ne’ebe partisipa husi ema hamutuk milliaun ida. Liu husi asaun pasifiku ida ne’e sira ijiji feto nian direitu atu bele partisipa iha  eleisaun no bele hetan kna’ar iha governo nian. Iha tempo hanesan, sira mos ijiji atu bele hetan opurtunidade ba serbisu, treinamentu diak inklui mos halakon diskriminasaun iha fatin serbisu.

Iha loron 25 Marsu 1911, akontese trajédia boot ida ba maluk traballadores Italiano no Judeia ne’ebe serbisu iha Nova Yorke, Estadus Unidus de Amerika. Trajédia ne’ebe hamate trabalhadores hamutuk 140 ida ne’e fo influensa maka’as ba sistema Lei Serbisu nian iha ne’eba no hetan mos presaun maka’as husi nasaun iha mundu durante selebrasaun Loron Feto Mundial ba tinan 1912.

Komemorasaun loron feto Mundial hahu selebra husi feto sira iha nasaun seluk nian. Iha tinan 1913, maluk feto husi nasaun Rusia hahu organiza hodi komemora loron espesiál ida ho objetivu prinsipal ida hodi hapara konflitu. Asaun ida ne’e mos sai inspirasaun ba maluk feto sira seluk husi Europeia hodi fo sira nia solidariedade ba feto maluk sira husi nasaun seluk ne’ebé luta ba sira nia direitu.

Asaun pasifiku ba daruak ne’ebe organiza husi feto iha nasaun Rusia realiza iha tinan 1917 hodi husu lider polítika iha Rusi atu tau matan ba asuntu ” Paun no Dame”. / photo : wikipedia

Asaun pasifiku ba daruak ne’ebe organiza husi feto iha nasaun Rusia realiza iha tinan 1917 hodi husu lider polítika iha Rusi atu tau matan ba asuntu ” Paun no Dame”. Asaun ne’ebe organiza iha sidade Rusia ne’e lidera husi Alexandra Kollontai nu’udar solidariedade ida ba familia husi tropas Rusia  hamutuk millaun rua ne’ebe mate iha Guerra Mundial I. Maski hetan presaun maka’as husi Governo Rusia, sira ijiji nafatin atu governo bele reformasaun sira nia sistema serbisu nian. Depois loron ha’at feto sira halo asaun manisfestasaun, Liurai (tzar) Russia husik nia mandatu no substitui ho governante foun ne’ebé iha rekoñesenese diak liu ba direitu feto nian atu tuir eleisaun. Istoria importante ne’e sai mos momentum diak ida ba movimentu feto iha mundu, akontese iha loron 23 Fevereiru tuir kalendario Julia ne’ebé nasaun Russia adopta ou loron 8 Marsu tuir kalendario Gregorian (Masehi).

Asaun pasifiku ba daruak ne’ebe organiza husi feto iha nasaun Rusia realiza iha tinan 1917 hodi husu lider polítika iha Rusi atu tau matan ba asuntu ” Paun no Dame”. Asaun ne’ebe organiza iha sidade Rusia ne’e lidera husi Alexandra Kollontai nu’udar solidariedade ida ba familia husi tropas Rusia  hamutuk millaun rua ne’ebe mate iha Guerra Mundial I. Maski hetan presaun maka’as husi Governo Rusia, sira ijiji nafatin atu governo bele reformasaun sira nia sistema serbisu nian. Depois loron ha’at feto sira halo asaun manisfestasaun, Liurai (tzar) Russia husik nia mandatu no substitui ho governante foun ne’ebé iha rekoñesenese diak liu ba direitu feto nian atu tuir eleisaun. Istoria importante ne’e sai mos momentum diak ida ba movimentu feto iha mundu, akontese iha loron 23 Fevereiru tuir kalendario Julia ne’ebé nasaun Russia adopta ou loron 8 Marsu tuir kalendario Gregorian (Masehi).

Poster husi komemorasaun Loron Mundial ba Feto, 1974/ photo : wikipedia

Hahu husu tinan 1975, Nasaun Unidas (UNO) fo rekonesementu ba loron importante ne’e no hahu selebra loron 8 de Marsu hanesan Loron Internasional ba Feto.

Photo : wikipedia.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s