Alola Stock Video Footage

Check out our latest video and don’t forget to subscribe Alolamedia channel!

Diskursu Esposa Prezidente Republika Timor-Leste, Cidalia Lopez Nobre Mouzinho Guterres iha komemorasaun Loron Mundiál ba Feto, 8 Marsu 2019.